Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy ČRS

 

Stanovy 

 

Českého rybářského svazu 

 

 

 

platné po 10. sněmu ČRS

 

konaném dne 20. 11. 2004

 


Část I.

 

 

§ 1

 

Základní ustanovení

 

1)   Český rybářský svaz (dále jen „Svaz“ nebo „ČRS“) je občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.

 

2)   Svaz má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí svou činnost v souladu s těmito Stanovami a obecně platnými právními předpisy.

 

3)   Sídlem Svazu je Praha 10, Nad Olšinami 31.

 

4)   Sdružení vystupuje pod názvem Český rybářský svaz. Jeho organizační jednotky vystupují pod názvy:

          Český rybářský svaz, místní organizace …….....……

          Český rybářský svaz ………...… územní svaz …..….

 

5)   ČRS jako celek, místní organizace a územní svazy mají vlastní právní subjektivitu, vystupují a jednají v právních vztazích vlastním jménem a mají samostatnou majetkovou odpovědnost. Mohou nabývat práva a závazky, pokud to není v rozporu s posláním Svazu a obecně závaznými právními předpisy.

 

 

§ 2

 

Poslání svazu

 

Posláním Svazu je zejména:

 

1)   Vykonávat rybářské právo ve smyslu zákona o rybářství.

 

2)   Chovat, chránit a lovit ryby, chovat a lovit vodní organismy, ochraňovat jejich život a životní prostředí.

 

3)   Poskytovat metodickou pomoc a služby pro organizační jednotky Svazu a jeho členy včetně nákupu a distribuce rybích násad pro další produkci a pro zarybňování rybářských revírů.

 

4)   Chránit přírodu, čistotu vod a životní prostředí.

 

5)   Podílet se na mimoškolní výchově dětí a mládeže v oboru rybářství a rybářského sportu, na ochraně přírody, čistoty vod a životního prostředí.

 

6)   Podílet se na zapojování osob se zdravotním postižením do činnosti Svazu.

 

7)   Rozvíjet a popularizovat rybářský sport, organizovat rybářské soutěže na všech úrovních.

 

8)   Spolupracovat s českými a zahraničními orgány, organizacemi a institucemi, jejichž činnost se dotýká rybářství a životního prostředí.

 

9)   Svaz a jeho organizační jednotky mohou též provádět obchodní činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 

 

§ 3

 

Členství

 

1)   Členové svazu jsou řádní, čestní a přispívající.

 

2)   Řádní členové jsou:

   dospělí (starší 18 let)

   mládež (15 – 18 let)

   děti (od začátku povinné školní docházky do 15 let)

 

3)   O přijetí za:

a)   řádného člena rozhoduje výbor místní organizace

b)   přispívajícího člena výbor místní organizace, výbor územního svazu nebo Rada svazu

c)   za čestného člena ČRS Rada svazu

         za čestného člena územního svazu výbor územního svazu

         za čestného člena místní organizace výbor místní organizace

 

4)   Za řádného člena Svazu může být přijat občan s trvalým pobytem na území České republiky. Dokladem členství je platný členský průkaz.

 

5)   Členský příspěvek se skládá:

a)   z jednorázového vstupního peněžního příspěvku (zápisné)

b)   pravidelného peněžního příspěvku

c)   z pracovního ročního příspěvku, který je možné nahradit finančně (§ 4 odst. 2, písm. d)

d)   z mimořádného členského příspěvku schvalovaného Republikovým sněmem

 

Ustanovení § 3 odst. 5, písm. c) se nevztahuje na děti do 15-ti let.

 

6)   Člen může být organizován pouze v jedné místní organizaci, zpravidla nejblíže místu trvalého bydliště.

 

7)   Členství zaniká:

a)   vystoupením

b)   zrušením členství pro nezaplacení pravidelného peněžního příspěvku podle § 3 odst. 5 písm. b) do konce února příslušného roku

c)   vyloučením

d)   smrtí

 

8)   Odejmout čestné členství může ten orgán, který čestného člena přijal.

 

9)   Za člena ČRS nesmí být přijat ten, kdo byl v uplynulých dvou letech ze Svazu vyloučen.

 

 

§ 4

 

Práva a povinnosti členů

 

1)   Člen má tato práva:

a)   zúčastňovat se jednání členské schůze

b)   hlasovat na členské schůzi

c)   volit a být volen do všech orgánů Svazu

d)   po vydání povolenky se účastnit sportovního rybolovu

e)   účastnit se ostatních činností Svazu

f)    obracet se na orgány Svazu se svými podněty, návrhy, dotazy a stížnostmi

g)   odvolat se proti rozhodnutí orgánů Svazu v rámci kárného řízení.

 

Podrobnosti stanoví Jednací řád.

 

2)   Člen má tyto základní povinnosti:

a)   dodržovat stanovy Svazu, obecně závazné právní předpisy o rybářství a ochraně přírody, bližší podmínky výkonu rybářského práva (rybářské řády) a plnit rozhodnutí orgánů Svazu

b)   platit členské příspěvky ve stanoveném termínu

c)   zúčastňovat se rybářského školení

d)   osobní účastí se podílet na činnosti místní organizace Svazu nebo některé z organizačních jednotek Svazu

e)   chránit majetek Svazu

f)    vystříhat se všeho, co by poškodilo dobré jméno Svazu a jeho organizačních jednotek a narušovalo rybářskou etiku, vzájemný respekt ve vztazích mezi rybáři a rybářskými organizacemi.

 

Ustanovení odst. 1, písm. b, c se nevztahuje na děti a mládež.

Ustanovení odst. 1, písm. d, a odst. 2 písm. d se nevztahuje na přispívající členy.

Ustanovení odst. 1, písm. b, c, a odst. 2, písm. b, c, d, se nevztahuje na přispívající a čestné členy.

 

 

§ 5

 

Kárná opatření

 

1)   Za zaviněné nesplnění členských povinností může být řádným členům uloženo kárným orgánem některé z těchto kárných opatření:

a)   napomenutí

b)   nevydání nebo dočasné odnětí povolenky k rybolovu

c)   odnětí svazových vyznamenání

d)   vyloučení z ČRS.

 

2)   Vedle vyloučení z ČRS lze uložit nevydání nebo dočasné odnětí povolenky k rybolovu.

 

3)   Při rozhodování o kárném opatření bere kárný orgán v úvahu charakter porušení členských povinností, zda se ho člen dopustil úmyslně či z nedbalosti. Přihlédne také k dosavadnímu průběhu členství toho, kdo se porušení povinností dopustil.

 

4)   Kárné opatření nelze uložit, uplynula-li od porušení povinností členem doba 1 roku.

 

5)   O uložení kárného opatření svému členu rozhoduje v prvním stupni dozorčí komise místní organizace. Její rozhodnutí, vyjma uložení kárného opatření vyloučení z ČRS, nemá odkladný účinek, ledaže by o odkladu vykonatelnosti dozorčí komise rozhodla.

 

6)   Proti rozhodnutí kárného orgánu 1. stupně může člen – účastník kárného řízení – podat odvolání. Odvolání se podává do 15 dnů od doručení rozhodnutí u dozorčí komise MO ČRS. Odvolání jen proti důvodům rozhodnutí není přípustné.

 

7)   O odvolání proti rozhodnutí kárného orgánu 1. stupně rozhoduje výbor místní organizace. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu není odvolání přípustné.

 

8)   Pravomocné rozhodnutí o uložení kárného opatření vyloučení z ČRS vždy přezkoumá výbor územního svazu ČRS.

 

9)   Zásady a průběh kárného řízení stanoví Jednací řád ČRS.

 

 

 

ČÁST II.

 

 

Struktura a orgány svazu

 

§ 6

 

1)   Členové Svazu se sdružují v místních organizacích.

 

2)   Členská schůze volí členy výboru místní organizace (případně předsedu), členy její dozorčí komise, delegáty na územní konferenci a navrhuje delegáty do republikového sněmu.

 

3)   Územní konference volí členy výboru, předsedu územního svazu a členy územní dozorčí komise, svého zástupce do republikové rady a republikové dozorčí rady a delegáty do republikového sněmu.

 

4)   Vrcholným orgánem Svazu je Republikový sněm, který tvoří delegáti zvolení na konferencích územních svazů a členové Republikové rady.

 

5)   Republikový sněm vyhlašuje Republikovou radu a Republikovou dozorčí radu ČRS a volí předsedu Svazu.

 

6)   Orgány Svazu vykonávají svou působnost v rozsahu určeném Stanovami. Jednání orgánů upravuje Jednací řád ČRS.

 

7)   Volební období do všech orgánů Svazu je čtyřleté.

 

8)   V průběhu volebního období může funkcionáře odvolat ten orgán, který jej zvolil.

 

9)   Člen nesmí vykonávat více funkcí, jsou-li tyto funkce ve vzájemném kontrolním vztahu. Takové funkce nesmějí vykonávat ani členové či jiné osoby, které jsou podle obecně závazných právních předpisů považovány za osoby blízké.

 

 

§ 7

 

Místní organizace a její orgány

 

1)   Místní organizace jsou základními organizačními jednotkami Svazu.

 

2)   Ke vzniku místní organizace svazu je třeba souhlasu výboru územního svazu.

 

3)   Návrh na zřízení místní organizace předkládá výboru územního svazu přípravný výbor zájemců s potřebným odůvodněním. Podrobnosti stanoví Jednací řád.

 

4)   Orgány místní organizace jsou:

a)   členská schůze

b)   výbor

c)   dozorčí komise.

 

5)   Místní organizace Svazu se může rozdělit, sloučit nebo zaniknout, usnese-li se na tom členská schůze.

 

6)   Místní organizace Svazu může zaniknout též na základě rozhodnutí výboru územního svazu, je-li tato organizace zcela nefunkční a nebo vyvíjí činnost v rozporu se Stanovami. Rozhodnutí výboru ÚS ČRS podléhá schválení příslušné územní konference.

 

7)   Místní organizace mohou zřizovat a rušit místní skupiny a kluby. Jejich činnost upravuje Jednací řád.

 

 

§ 8

 

Členská schůze

 

1)   Členská schůze je nejvyšším orgánem místní organizace. Svolává ji výbor podle potřeby, nejméně jednou ročně. Členská schůze musí být také svolána na základě požadavku dozorčí komise místní organizace Svazu. Členská schůze může být konána formou schůze zástupců zvolených v místních skupinách. V případě § 7 odst. 6 může členskou schůzi svolat výbor příslušného územního svazu.

 

2)   Členská schůze rozhoduje o všech záležitostech místní organizace, zejména:

a)   schvaluje zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulé období, roční účetní závěrku, plány činnosti, rozpočet na běžný rok a bere na vědomí zprávu dozorčí komise

b)   volí nejméně pětičlenný výbor a nejméně tříčlennou dozorčí komisi místní organizace, může provést přímou volbu předsedy místní organizace

c)   volí delegáty na konferenci územního svazu a navrhuje delegáta do republikového sněmu

d)   rozhoduje o zřízení nebo zrušení místních skupin a klubů, o rozdělení, sloučení a zániku místní organizace a o majetku místní organizace v souladu s obecně závaznými předpisy

e)   rozhoduje o samostatném nebo společném výkonu rybářského práva.

 

 

§ 9

 

Výbor místní organizace

 

1)   Výbor je výkonným orgánem místní organizace, který spravuje její záležitosti mezi členskými schůzemi. Zajišťuje plnění usnesení členské schůze, hospodaří s majetkem místní organizace a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou výlučně vyhrazeny členské schůzi. O své činnosti předkládá zprávy členské schůzi.

 

2)   Výbor se skládá z předsedy místní organizace, místopředsedy(ů), jednatele, rybářského hospodáře a dalších členů výboru zvolených členskou schůzí. Není-li předseda zvolen přímo členskou schůzí, volí jej výbor ze svého středu. Výbor na návrh předsedy dále volí místopředsedu(y), jednatele, hospodáře a další funkcionáře.

 

3)   Schůzi výboru svolává předseda nebo pověřený člen výboru.

 

4)   Mimořádné a neodkladné záležitosti, patřící do působnosti výboru, může zařídit předseda, jednatel nebo jiný pověřený člen výboru. K platnosti jejich opatření je třeba dodatečného schválení výborem.

 

5)   Zajišťuje školení řádných členů místní organizace.

 

6)   Výbor MO je kárným orgánem druhého stupně.

 

 

§ 10

 

Dozorčí komise

 

1)   Dozorčí komise je kontrolním orgánem místní organizace; zprávy o své činnosti předkládá členské schůzi. O výsledcích provedených kontrol informuje výbor místní organizace, v odůvodněných případech může navrhnout výboru místní organizace svolání mimořádné členské schůze.

 

2)   Členové dozorčí komise volí ze svého středu předsedu.

 

3)   Dozorčí komise kontroluje veškerou činnost a hospodaření místní organizace a jejich orgánů a komisí. Předseda dozorčí komise nebo jím pověřený člen má právo účastnit se všech schůzí výboru s hlasem poradním; komise může přizvat ke spolupráci odborníky.

 

4)   Dozorčí komise je kárným orgánem prvního stupně.

 

 

§ 11

 

Územní svazy a jejich orgány

 

1)   Místní organizace ČRS se sdružují v územní svazy. Ke vzniku územního svazu je nutný souhlas Republikové rady. Podrobnosti stanoví Jednací řád.

 

2)   Základním úkolem územních svazů je organizovat územní rybolov, koordinovat činnost místních organizací, poskytovat jim odbornou a metodickou pomoc a služby, chránit a prosazovat zájmy Svazu a jeho členů.

 

3)   Orgány územních svazů jsou:

a)   územní konference

b)   výbor územního svazu

c)   územní dozorčí komise.

 

4)   Územní svaz se rozdělí nebo zanikne, rozhodnou-li o tom dvě třetiny místních organizací v něm sdružených.

 

 

§ 12

 

Územní konference

 

1)   Územní konferenci tvoří delegovaní zástupci všech místních organizací a členové výboru územního svazu.

 

2)   Územní konference se schází podle potřeby, nejméně však jednou za dva roky. Svolává ji výbor územního svazu. Musí být také svolána, usnese-li se na tom výbor ÚS dvoutřetinovou většinou svých členů, nebo požádají-li o to dvě třetiny místních organizací nebo územní dozorčí komise.

 

3)   Územní konference zejména:

a)   stanoví hlavní zásady činnosti a cíle hospodaření

b)   schvaluje zprávu o činnosti územního výboru a rozhoduje o majetku územního svazu a jeho použití

c)   volí předsedu územního svazu, nejméně deset dalších členů výboru územního svazu a nejméně pětičlennou územní dozorčí komisi

d)   volí jednoho člena do Republikové rady svazu, jednoho člena Republikové dozorčí rady a dvacet jednoho zástupce do Republikového sněmu

e)   bere na vědomí zprávu územní dozorčí komise a zprávu o výsledcích hospodaření za uplynulé období

f)    stanoví pravidla výkonu rybářského práva na revírech, které jsou ve společném rybolovu a hospodaření a ceny povolenek platných na těchto revírech

g)   rozhoduje o majetkovém vypořádání v případě rozdělení nebo zániku územního svazu.

 

 

§ 13

 

Výbor územního svazu

 

1)   Výbor územního svazu je výkonným orgánem územního svazu, který spravuje jeho záležitosti v období mezi územními konferencemi. Zajišťuje plnění usnesení územní konference, hospodaří s majetkem územního svazu a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny územní konferenci. O své činnosti předkládá zprávy územní konferenci.

       Svolává jej předseda územního svazu.

 

2)   Výbor ÚS schvaluje roční hospodářský plán, rozpočet a roční účetní  závěrku.

 

3)   Úkolem výboru územního svazu je poskytovat odbornou a metodickou pomoc a služby místním organizacím, koordinovat jejich činnost a zabezpečovat společný rybolov a hospodaření na rybářských revírech.

 

4)   Výbor územního svazu na své ustavující schůzi volí, na návrh předsedy, ze svého středu místopředsedu(y), rybářského hospodáře a další funkcionáře. Předseda územního svazu je současně předsedou výboru územního svazu. Výbor rozhoduje o obsazení funkce jednatele územního svazu, který je členem výboru územního svazu. Jeho činnost je řízena a kontrolována předsedou výboru územního svazu.

 

5)   Výbor územního svazu zřizuje pro plnění svých úkolů sekretariát v nezbytně nutném rozsahu.

 

6)   Sekretariát je řízen jednatelem, který za činnost sekretariátu odpovídá předsedovi. Jednatel i ostatní zaměstnanci jsou vůči územnímu svazu v pracovním poměru, který vzniká uzavřením pracovní smlouvy.

 

 

§ 14

 

Územní dozorčí komise

 

1)   Územní dozorčí komise je kontrolním orgánem územního svazu. O výsledcích své činnosti informuje výbor územního svazu; zprávu o výsledcích své činnosti předkládá územní konferenci.

 

2)   Členové územní dozorčí komise volí ze svého středu předsedu.

 

3)   Územní dozorčí komise kontroluje veškerou činnost a hospodaření územního svazu a jeho orgánů. Předseda územní dozorčí komise nebo jím pověřený člen má právo účastnit se všech schůzí výboru územního svazu a zasedání odborů a komisí s hlasem poradním a seznamuje výbor s výsledky provedených kontrol.

 

4)   Na žádost výboru územního svazu, výboru nebo dozorčí komise místní organizace, provádí další kontrolní činnost v rámci působnosti územního svazu; komise může přizvat ke spolupráci odborníky. Dozorčí komise provádí kontrolu v místních organizacích ČRS i bez souhlasu těchto jednotek, jedná-li se o majetkové vztahy, jejichž účastníky jsou územní svaz a místní organizace.

 

 

§ 15

 

Republikové orgány Svazu

 

1)   Republikové orgány Svazu jsou:

a)   Republikový sněm

b)   Republiková rada

c)   Republiková dozorčí rada.

 

 

§ 16

 

Republikový sněm

 

1)   Vrcholným orgánem svazu je Republikový sněm, který tvoří delegáti zvolení na konferencích územních svazů a členové Republikové rady.

 

2)   Republikový sněm se schází podle potřeby, nejméně však jednou za dva roky. Svolává jej Republiková rada. Sněm musí být též svolán, požádají-li o to alespoň tři územní svazy nebo třetina všech místních organizací, případně na návrh Republikové dozorčí rady.

 

3)   Do působnosti Republikového sněmu náleží zejména:

a)   schvalovat Stanovy, jejich změny a doplňky

b)   schvalovat zprávu Republikové rady o její činnosti a hospodaření za uplynulé období

c)   stanovit hlavní zásady činnosti a hospodaření Svazu

d)   rozhodovat o majetku Svazu a o jeho použití

e)   schvalovat výši členských příspěvků a zásady pro jejich rozdělení na jednotlivé organizační jednotky Svazu

f)    vyhlašovat Republikovou radu a Republikovou dozorčí radu; volit předsedu Svazu z členů Republikové rady, který je současně předsedou Republikové rady

g)   brát na vědomí zprávu Republikové dozorčí rady

h)   rozhodovat o případném rozdělení nebo sloučení Svazu

ch) rozhodovat o zániku Svazu a způsobu majetkového vypořádání; k platnosti usnesení o zániku Svazu je zapotřebí souhlasu dvou třetin všech místních organizací.

 

 

§ 17

 

Republiková rada

 

1)   Republiková rada je výkonným orgánem Svazu, který koordinuje činnost územních svazů, poskytuje odbornou a metodickou pomoc a služby všem organizačním jednotkám Svazu.

 

2)   Rada ČRS se skládá z předsedů územních svazů, členů zvolených na územních konferencích a jednatele Svazu.

 

3)   Spravuje záležitosti Svazu v období mezi konáním Republikových sněmů. Zajišťuje plnění usnesení Republikových sněmů, hospodaří s majetkem Svazu a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny Republikovému sněmu. O své činnosti předkládá zprávy Republikovému sněmu.

 

4)   Republiková rada se schází zpravidla jedenkrát za měsíc. Svolává ji předseda Svazu.

 

5)   Úkolem Rady ČRS je zejména:

a)   organizovat celosvazový rybolov a hospodaření

b)   poskytovat odbornou a metodickou pomoc a služby územním svazům a koordinovat jejich činnost

c)   schvalovat a vydávat Jednací řád ČRS, jeho změny a doplňky

d)   schvalovat rozsah územní působnosti jednotlivých územních svazů

e)   volit, na návrh předsedy, ze svého středu místopředsedu(y)

f)    schvalovat obsazení dalších potřebných funkcí

g)   rozhodovat o obsazení funkce jednatele Svazu, který je členem Republikové rady

h)   schvalovat rozpočet pro příslušný kalendářní rok a roční účetní závěrku.

 

6)   Republiková rada zřizuje pro plnění svých úkolů sekretariát v nezbytně nutném rozsahu.

 

7)   Sekretariát je řízen jednatelem, který za činnost sekretariátu odpovídá předsedovi Svazu.

      Jednatel je řízen a kontrolován předsedou Republikové rady. Jednatel a ostatní zaměstnanci jsou vůči Svazu v pracovním poměru, který vzniká uzavřením pracovní smlouvy.

 

 

§ 18

 

Republiková dozorčí rada

 

1)   Republiková dozorčí rada je kontrolním orgánem Svazu a jeho orgánů. O výsledcích své činnosti informuje Republikovou radu; zprávu o výsledcích své činnosti předkládá Republikovému sněmu.

 

2)   Republiková dozorčí rada se skládá z členů zvolených na územních konferencích. Na své ustavující schůzi volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

 

3)   Republiková dozorčí rada kontroluje veškerou činnost a hospodaření republikových orgánů Svazu. Předseda Republikové dozorčí rady nebo jím pověřený člen má právo účastnit se všech schůzí Republikové rady, odborů a komisí s hlasem poradním. Republikovou radu seznamuje s výsledky provedených kontrol.

 

4)   Na žádost orgánu kterékoli organizační jednotky Svazu provádí další kontrolní činnost v rámci působnosti Svazu. Republiková dozorčí rada může přizvat ke spolupráci odborníky. Provádí rovněž kontrolu v místních organizacích ČRS a územních svazech ČRS i bez souhlasu těchto jednotek, jde-li o majetkové vztahy, jejichž účastníky jsou Republiková rada ČRS a územní svaz nebo Republiková rada ČRS a místní organizace.

 

 

 

ČÁST III.

 

§ 19

 

Zásady hospodaření a majetek svazu

 

1)   Svaz a všechny jeho organizační jednotky hospodaří podle schválených hospodářských plánů a rozpočtů.

 

2)   Majetek Svazu je ve vlastnictví místních organizací, územních svazů nebo Svazu jako celku.

 

3)   Majetek Svazu tvoří hmotný a nehmotný majetek, majetková práva, obchodní podíly, finanční majetek, investice, zásoby, pohledávky, přechodné účty aktivní, jiná majetková práva.

 

4)   Zdroje majetku místních organizací, územních svazů a Svazu jako celku jsou:

a)   stávající majetek a majetková práva

b)   majetek získaný koupí, vlastním hospodařením nebo jiným způsobem

c)   podíl z členských příspěvků

d)   příjmy za prodané povolenky k rybolovu

e)   výnosy z kapitálových vkladů a úroky

f)    dary, dotace, případně jiné příspěvky státu, obcí a dalších právnických a fyzických osob

g)   jiné zdroje.

 

5)   Svaz a všechny jeho organizační jednotky mohou vytvářet v rámci tvorby vlastních zdrojů na základě rozhodnutí příslušného orgánu fondy a další zdroje, potřebné k plnění poslání Svazu.

 

6)   S majetkem svazu se při zániku Svazu naloží podle rozhodnutí Republikového sněmu.

 

 

 

ČÁST IV.

 

 

§ 20

 

Statutární orgány

 

1)   Jménem Svazu jedná

   předseda

   jednatel.

Jménem územního svazu jedná:

   předseda územního svazu

   jednatel územního svazu.

Jménem místní organizace jedná:

   předseda místní organizace

   jednatel místní organizace.

Tyto osoby podepisují též písemnosti a opatřují je razítkem.

 

2)   V případě, že předseda nebo jednatel nemohou dlouhodobě vykonávat svoji funkci zastupuje je místopředseda.

 

3)   Jednotlivé orgány mohou zmocnit k zastupování na základě a v rozsahu udělené plné moci jiné členy Svazu, zaměstnance Svazu nebo jeho organizačních jednotek, popř. další osoby.

4)   Je-li k platnosti právních úkonů předepsána písemná forma, je třeba podpisů dvou oprávněných zástupců.

 

 

§ 21

 

Odpovědnost za škodu

 

1)   Nároky z odpovědnosti za škodu vůči členům uplatňuje za MO ČRS výbor MO. Vůči funkcionářům jednotlivých orgánů ČRS tyto nároky uplatňuje příslušná dozorčí komise.

 

2)   Tyto nároky mohou být uplatněny u soudu.

 

 

§ 22

 

Společná a závěrečná ustanovení

 

1)   Stanovy Českého rybářského svazu byly schváleny usnesením X. sněmu ČRS dne 20. 11. 2004.

 

2)   Současně pozbývají platnosti stanovy schválené usnesením V. sněmu ze dne 27. 11. 1999.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář